Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat

Zdjęcia hotelu

 

 

 

Harmonogram Forum Finansów Publicznych

Dzień I – 19 listopada (poniedziałek)

 

14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
16.00 – 16.30 Otwarcie FORUM i rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Finansów Publicznych
16.30 – 17.00

Leasing operacyjny a leasing finansowy w jsfp (istota leasingu finansowego według przepisów prawa unijnego; prawo stosowania uproszczeń dotyczących ewidencji leasingu finansowego w świetle ustawy o rachunkowości; obowiązek analizowania postanowień umów leasingu w celu rzetelnego ustalenia kwoty długu wykazywanego w sprawozdaniu Rb-Z; zapowiadane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące długu publicznego, m.in. wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii RIO przed zaciągnięciem zobowiązań „leasingowych”; nowe obowiązki sprawozdawcze jst w zakresie leasingu – rozszerzone sprawozdanie finansowe, sprawozdanie RF-03 przekazywane do GUS)

17.00 – 18.00

Informacja dodatkowa za 2018 r. (układ i treść informacji dodatkowej; warianty prezentacji danych w poszczególnych pozycjach – możliwe formy i zakres informacji; sposób wykazania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste; ujęcie wartości rynkowej składników majątku; wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania informacji dodatkowej; propozycje prezentacji danych określonych jako „inne informacje”)

18.00 – 18.15 Przerwa
18.15 – 19.30

Stosowanie rodo w księgowości – obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych („Dzień dobry. Kontrola” i co dalej?; zmiany wprowadzone przez rodo w sektorze finansów publicznych; typowe naruszenia ochrony danych w księgowości; niezbędne elementy polityki bezpieczeństwa danych; skuteczne modele ochrony danych; legalność przetwarzania danych; zasada rozliczalności; obowiązek informacyjny w zawieranych umowach; kryteria ustalania retencji danych; rodzaje incydentów a obowiązek zgłaszania naruszeń oraz informowania o nich podmiotów praw; dopuszczalne formy monitorowania pracowników; modele oceny ryzyka wystąpienia naruszeń; aspekt realizowania audytów; normy ISO i DIN a rodo; rola inspektora ochrony danych; certyfikacja; orzecznictwo )

od godz. 20.00 Kolacja

 


Dzień II – 20 listopada (wtorek)

 

7.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.45

Sprawozdania finansowe za 2018 r. (zakres prawny; wzory i terminy sporządzania sprawozdań finansowych; prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – problemy z ustaleniem progu istotności; porównywalność sprawozdań finansowych; wiarygodność sprawozdań finansowych a obowiązek ich publikacji)

10.45 – 11.15

Przerwa

11.15 – 13.00

Wycena należności w jsfp (wycena na dzień bilansowy dokonywana z uwzględnieniem zasady ostrożności – przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących; wycena pojedynczych wierzytelności oraz ich grup; rola ewidencji i wyceny należności w procesie ich windykacji)

13.00 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00

WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH – BLOK I:

 

Nr 1. Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdanie jednostkowe w jst; wachlarz zobowiązań wykazywanych w grupie „kredyty i pożyczki” w sprawozdaniu Rb-Z; zobowiązania i należności z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych; należności z tytułu zaliczek w sprawozdaniu Rb-N; wykazywanie należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków oraz najmu i dzierżawy nieruchomości; wybrane problemy, m.in. „Dochody wykonane” i „zaległości netto” w sprawozdaniu Rb-27S oraz skutki decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 ordynacji podatkowej, sprawozdanie Rb-NDS, dochody należne jst w sprawozdaniu Rb-27ZZ, „Zaangażowanie” w sprawozdaniu Rb-28S, dane uzupełniające w sprawozdaniu Rb-50)

 

Nr 2. Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach państwowych – wachlarz zobowiązań wykazywanych w grupie „kredyty i pożyczki” w sprawozdaniu Rb-Z; zobowiązania i należności z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych; należności z tytułu zaliczek w sprawozdaniu Rb-N; wykazywanie należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków oraz najmu i dzierżawy nieruchomości; wybrane problemy, m.in. „Dochody wykonane” i „zaległości netto” w sprawozdaniu Rb-27, „Zaangażowanie” w sprawozdaniu Rb-28, „Należności netto” w sprawozdaniu Rb-33 i Rb-35)

16.00 – 16.30 Przerwa
16.30 – 18.00

WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH – BLOK II:

 

Nr 3. Budżet zadaniowy – problemy praktyczne (metody budżetowania zadaniowego, pomiar efektywności realizowanych zadań, istota kontroli zarządczej w implementacji budżetowania zadaniowego, sprawozdawczość z realizacji budżetu zadaniowego)

 

Nr 4. Bieżące problemy z zakresu rozliczeń VAT (podatkowe aspekty planowania nowych inwestycji w kontekście wytycznych dotyczących kwalifikowalności VAT w projektach UE; korekta środków trwałych – interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo; metodyka należytej staranności z 25 kwietnia 2018 r.; split payment – praktyczny wymiar stosowania nowych przepisów w pierwszych miesiącach ich obowiązywania; VAT w instytucjach kultury – co robić wobec sprzecznych stanowisk organów i sądów)

od godz. 19.00 Kolacja

 


Dzień III – 21 listopada (środa)

 

07.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 10.00

Windykacja należności w jsfp a wpłaty dłużników (zasady ustalania wartości kierowanej do sądu należności jsfp z uwzględnieniem wpłat dokonywanych przez dłużników, określonych w art. 451 kodeksu cywilnego; zasady zaliczania wpłat dokonanych przez dłużników w czasie egzekucji komorniczej u wierzyciela i zgodny z interesem publicznym sposób zawiadamiania komornika o tej wpłacie; zasady zaliczania na należność przelewów od komornika; prawidłowe odczytanie przelewu od komornika)

10.00 – 11.00

Procedura rozliczania środków unijnych (wątpliwości pojawiające się w trakcie procedury ubiegania się o dotację oraz podczas realizacji projektów unijnych – sposób sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, udzielanie zamówień publicznych, ocena kwalifikowalności wydatków, kontrola projektu)

11.00 Zakończenie FORUM

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.