Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat

Zdjęcia hotelu

 

 

 

dr Dorota Adamek-Hyska

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Janina Bielak

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości – zarówno budżetowej, jak i finansowej. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej oraz dyrektora ds. finansowych w spółkach z sektora komercyjnego. Wykonywała szereg opinii i ekspertyz, w tym opracowała „Model rachunku kosztów dla sądów powszechnych”. Jest autorką i współautorką publikacji z dziedziny prowadzenia rachunkowości w sektorze finansów publicznych.

dr Małgorzata Borowik

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, kontroli finansowej, audytu wewnętrznego i zarządzania w jsfp, wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych, dyrektor Biura Logistyki Policji w Komendzie Głównej Policji, była główna księgowa jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, trener z zakresu zagadnień gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp.

Krystyna Gąsiorek

Praktyk, ekonomista, specjalista z dziedziny sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z tego zakresu, pracownik jednostki sektora finansów publicznych, wykładowca wybranych zagadnień z dziedziny finansów publicznych prowadzący szkolenia w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski.

Lucyna Hanus

Prezes RIO we Wrocławiu, ekspert z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządowych, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez RKO we Wrocławiu, autorka wielu publikacji poświęconych rachunkowości budżetowej.

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów, autor i współautor siedmiu publikacji książkowych oraz prawie stu artykułów publikowanych w periodykach naukowych, prawniczych i branżowych. Prowadzi praktyczne szkolenia dla urzędników, beneficjentów funduszy unijnych oraz pracowników organów i instytucji kontroli.

Lucyna Kuśnierz

Ekonomista, zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka wielu publikacji prasowych i książkowych w tym zakresie. Stały współpracownik „Finansów Publicznych”. Od 1999 r. prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Tomasz Radziszewski

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, praktyk zabezpieczania informacji w spółkach skarbu państwa, instytucjach bankowych, administracji publicznej, spółkach giełdowych sektora IT, podmiotach prowadzących działalność leczniczą, oddziałach międzynarodowych koncernów. Jest audytorem wiodącym ISO 27001, wykładowcą przedmiotów związanych z ochroną informacji na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowcą zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, byłym członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji w Komitecie Technicznym.

dr Bożena Rudnicka

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Joanna Rudzka

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych (ale również agencji wykonawczych, instytutów naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej). Prowadzona przez nią kancelaria na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania podatku VAT (ustalała procedury centralizacji oraz naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem), a także podatku od nieruchomości czy podatku dochodowego.

dr Dariusz Wasiak

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w spółkach kapitałowych oraz podmiotach publicznych, audytor norm ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 / ISO 45001. Ukończył studia na kierunkach: prawo, zarządzanie bezpieczeństwem, ekonomia menadżerska, zarządzanie kadrami oraz ochrona danych osobowych. Jest adiunktem w Instytucie Nauk Społeczno-Humanistycznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz wykładowcą przedmiotów ściśle związanych z ochronną danych osobowych, własnościami intelektualnymi, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem wewnętrznym.

Paulina Wiśniewska-Paluch

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcje zastępcy skarbnika gminy oraz głównej księgowej samorządowej i państwowej jednostki budżetowej.

Przemysław Wojnicz

Sędzia sądu pracy, autor wielu publikacji prasowych, uznany wykładowca w obszarze samorządowego prawa pracy, członek Rady Programowej Kadr i Płac w Administracji.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.